คังเซน เนเจอรัล หลิงจือ

** ได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนโบราณ