เห็ดหลินจือมีสารสำคัญหลายชนิด

สารในกลุ่มโพลีแซคคาไรด์-สารในกลุ่มไตรเทอร์พีน-สารในกลุ่มนิวคลีโอไทด์ -สารประกอบเจอมาเนียม