น้ำดื่มอัลคาไลน์ มีขนาดโมเลกุลลดลง

drinking-เมื่อเทียบกับน้ำธรรมดา เช่นน้ำปะปา น้ำจากเครื่องกรองน้ำระบบธรรมดาทั่วไป น้ำแร่ น้ำบรรจุขวดทั่วไป